Informacje dla pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW !!!

W celu minimalizacji ryzyka transmisji koronavirusa SARS-CoV-2 i zgodnie z zaleceniami MZ , SANEPID i NFZ zarządza się
zmiany funkcjonowania poradni specjalistycznych w następujący sposób :

- Wizyty lekarskie w specjalnościach : pulmonologia, okulistyka, otolaryngologia, neurologia, logopedia,psychiatria odbywają się po wezwaniu przez poradnie.

-Dopuszcza się udzielanie świadczeń w postaci teleporad dla pacjentów kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym lub planem terapii i zdrowienia, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.
W ramach teleporady można uzyskać : e-recepte, zwolnienie lekarskie, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne


Kontakt tel. 58 320 89 98

 E-mail: psychiatria@pzoz.com.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego