Plan Połączenia Spółek

 

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

                                                      

 

            Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 stycznia 2021r. na podstawie art. 491 §1 w związku z art. 492 §1 pkt 1) ksh Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku została połączona z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, poprzez przejęcie jej całego majątku. Wobec powyższego, w oparciu o art. 494 § 1 ksh, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., stając się jej następcą prawnym.           

Mając powyższe na uwadze prosimy, od momentu otrzymania niniejszego pisma, o kierowanie wszelkiej korespondencji związanej z działalnością połączonych spółek na adres:

                                                                                                                     

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(skrócona nazwa firmy COPERNICUS PL Sp. z o.o.)

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

KRS 0000478705

REGON 221964385

NIP 583-316-22-78

 

Począwszy od dnia 4 stycznia 2021r. we wszystkich dokumentach księgowych proszę uwzględniać powyższe dane.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na sukcesję generalną (wstąpienie we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych) sporządzenie aneksów do zawartych umów nie jest konieczne.