Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Copernicus Portal Pacjenta.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

strona jest częściowo zgodna z Ustawą o Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych Podmiotów Publicznych.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy z wsparciem dla głuchoniemych - weryfikacja filmów co do posiadania opcji napisów dla głuchoniemych. W przypadku ich braku podjęcie prac mających na celu dorobienia napisów. 
 • niekompletna Dostępność architektoniczna - sukcesywne uzupełnianie treści odnośnie dostepności architektonicznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot: Copernicus podmiot leczniczy Sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Koordynator ds. dostępności: Tomasz Gratkiewicz .
e-mail: informatyk@copernicus.gda.pl
telefon: 587640666

Koordynator ds. dostępności: Aleksandra Dorobek .
e-mail: adorobek@copernicus.gda.pl
telefon: 587640263

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć pisemnie w 

  • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
   Biuro Zarządu
   ul. Nowe Ogrody 1-6
   80-803 Gdańsk
  • sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Teren wokół budynków spółki, parkingi i wejścia

Do głównycho wejść prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynków jest utwardzony.

Na terenach spółki znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są zazwyczaj najbliżej głównego wejścia do budynku.Przy wejściu nie ma schodów.

Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Windy

Windy są dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Windą można wjechać na wszystkie piętra.

Windy są częściowo przystosowane dla osób niewidomych.